Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku

Poroże
Rok życia

Opis poroża

Ocena

I Klasa wieku

1 poroże
2 rok życia

Szpicak o długości tyk do 20 cm, tj. do średniej długości łyżek

O

Szpicak o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek

X

Szpicak o długości tyk powyżej 30 cm, tj. powyżej 1,5 długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne – niezależnie od długości

XX

2 poroże
3 rok życia

Ósmaki nieregularne i poniżej tej formy

O

Ósmaki regularne

X

Byki powyżej regularnego ósmaka

XX

3 poroże i starsze
4 rok życia i starsze

Wszystkie byki niekoronne

O

Wszystkie byki jednostronnie koronne

X

Wszystkie byki obustronnie koronne

XX

II klasa wieku

5 – 9 poroże
6 – 10 życia

IV rejon hodowlany – Lubichowski, Nadleśnictwo Lubichowo, Kaliska, Kościerzyna, Lipusz

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża do 3,5 kg włącznie

O

byki obustronnie koronne o masie poroża od 3,51 kg do 4 kg

X

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4 kg

XX

Pozostałe rejony hodowlane

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masie poroża oraz byki obustronnie koronne o masie poroża do 4,0 kg włącznie

O

byki obustronnie koronne o masie poroża od
4,01 kg do 4,50 kg włącznie

X

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 4,50 kg

XX

III klasa wieku

10 poroże i powyżej
11 rok życia i starsze

Wszystkie rejony hodowlane

wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 5,5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny

O

byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5,5 kg lecz niemedalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny

X

byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny

XX

Ustalenie dodatkowe

  1. Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,5 kg.
  2. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
  3. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.
  4. Podawana masa poroża jest masą brutto (wieniec z czaszką, bez żuchwy).

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy obowiązujące od dnia 09.05.2009 roku

Klasa
wieku

Poroże
Rok życia

Opis parostków

Ocena

I klasa wieku1 poroże

2 rok życia

Guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm

O

Widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm

X

Szóstaki

XX2 poroże
3 rok życia

 Szóstaki nieregularne i poniżej tej formy

O

 Regularne szóstaki i powyżej tej formy o
 masie do 250 g włącznie

X

 Regularne szóstaki i powyżej tej formy o
 masie większej niż 250 g

XX
II klasa
wieku
3 poroże i starsze

4 rok życia i starsze

 Nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz
 regularne szóstaki lub powyżej tej formy o
 masie parostków do 350 g włącznie oraz
 prawidłowo wykonany odstrzał łowny


O

 Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o
 masie parostków od 351 g do 400 g włącznie

X

 Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o
 masie parostków powyżej 400 g

XX

Ustalenia dodatkowe

  1. Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku w wieku od szóstego roku życia wzwyż o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu).
  2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
  3. Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.
  4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II klasie wieku - odrostek o długości powyżej 3 cm.
  5. Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
  6. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).