ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie uprawnień do wykonywania polowania

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób powoływania przez Polski Związek Łowiec­ki komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy dla uzyskania podstawowych, selekcjonerskich i sokolniczych uprawnień do wykonywa­nia polowania i egzaminy uzupełniające dla oby­wateli państw członkowskich Unii Europejskiej dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „komisjami egzaminacyjnymi";

2) zakres i tryb przeprowadzania egzaminów, o któ­rych mowa w pkt 1, zwanych dalej „egzaminami";

3) wzory dokumentów potwierdzających  uzyskanie uprawnień, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Komisje egzaminacyjne powołuje się spośród osób posiadających uprawnienia do wykonywa­nia polowania, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

2. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą:

1)  przewodniczący wyznaczony przez Polski Związek Łowiecki;

2)  dwaj przedstawiciele Polskiego Związku Łowiec­kiego;

3)  po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

a)  zarząd województwa,

b) dyrektora regionalnego Państwowego Gospo­darstwa Leśnego Lasy Państwowe,

c)  komendanta wojewódzkiego Policji.

3.  Przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są wyznaczani na czas nieokreślony, po dwóch do każ­dej komisji egzaminacyjnej.

4.  W komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do
wykonywania polowania co najmniej połowa człon­ków tej komisji powinna posiadać uprawnienia selekcjonerskie.

5.  W komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dla  uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania co najmniej dwóch członków tej komisji powinno posiadać uprawnienia sokolnicze.

6.   Egzamin przeprowadza się, gdy komisja egzaminacyjna reprezentowana jest przynajmniej przez pię­ciu członków, w tym przewodniczącego.

§ 3. 1. Egzamin dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości:

1) przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do usta­wy;

2)    przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) i aktów wykonawczych do ustawy;

3)    struktury Polskiego Związku Łowieckiego;

4)    zasad i warunków wykonywania polowania;

5)    zasad ochrony przyrody i podstawowych gatun­ków zwierząt objętych ochroną gatunkową;

6)    listy gatunków zwierząt łownych, ich biologii oraz okresów polowań na te zwierzęta;

7)    wszystkich dozwolonych rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego;

8)    zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską;

9)    podstawowych chorób zwierząt łownych i sposobów ich rozpoznawania oraz kynologii myśliwskiej;

10)    zasad etyki oraz tradycji i języka myśliwskiego;

11)    zasad  obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów;

12)    zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej.

2. Egzamin dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, a w szczególności:

1)     kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej;

2)     praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed odstrzałem i po nim;

3)     zasad oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów.

      3.  Egzamin dla uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości:

1) przepisów prawnych dotyczących ochrony ptaków drapieżnych;

2) charakterystyki i rozpoznawania rodzimych gatun­ków ptaków drapieżnych;

3) zasad i warunków utrzymania ptaków drapieżnych w niewoli;

4) zasad układania i treningu polowania z ptakami łowczymi;

5) historii i tradycji sokolnictwa oraz zasad etyki;

6) zasad postępowania z ptakiem łowczym podczas polowania.

5.  Egzamin  uzupełniający dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej obejmuje sprawdze­nie znajomości zagadnień określonych w art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  - Prawo łowieckie.

§ 4. 1. Pisemny wniosek o złożenie egzaminu składa się w organie Polskiego Związku Łowieckiego powołującym komisję egzaminacyjną.

      2.   Wniosek powinien  zawierać  imię,  nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia oraz adres do korespondencji.

      3.   Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza:

1) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny albo dokument upoważniający do zwolnienia z takiego stażu;

3) w przypadku egzaminu dla uzyskania selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania dokument potwierdzający posiadanie podstawo­wych uprawnień do wykonywania polowania od co najmniej 3 lat;

4) w przypadku egzaminu dla uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania - doku­ment potwierdzający posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

5) dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.

4.  Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej ubiegający się o przystąpienie do egzaminu uzupełniającego dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają oprócz wniosku, o którym mowa w ust. 1, i kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość - do­kument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

5.  W przypadku nie dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, przewodniczący komisji występuje bezzwłocznie o ich uzupełnienie w terminie 7 dni.

§ 5. 1. Egzamin przeprowadza się w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2.  Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.

3.  Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o terminie i miejscu egzaminu co najmniej na 30 dni przed tym terminem.

§ 6. 1. Egzamin dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania składa się z trzech części:

1)  pisemnego testu wyboru;

2)  egzaminu ustnego;

3)  sprawdzianu strzeleckiego.

2. Egzaminy dla uzyskania selekcjonerskich oraz sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania, a także egzamin uzupełniający dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają się z dwóch części:

1)  pisemnego testu wyboru;

2)  egzaminu ustnego. 

§ 7. 1. Czas trwania pisemnego testu wyboru, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie może przekraczać 180 minut.

2. Pytania testowe opracowuje Polski Związek Łowiecki.

3. Arkusze z pytaniami testowymi, oznaczone pieczęcią Polskiego Związku Łowieckiego oraz datą, zawierają:

1)  100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu, w przypadku egzaminu dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

2)  50 pytań testowych w przypadku egzaminu dla uzyskania    selekcjonerskich    oraz    sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

3)  50 pytań testowych, w tym 20 pytań testowych z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, w przypadku egzaminu uzupełniającego dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. Warunkiem zdania pisemnego testu wyboru jest udzielenie:

1) po 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów, w przypadku egzaminu dla uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;

2) 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe w przypadku egzaminu dla uzyskania selekcjonerskich oraz sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania;

3) po 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, zarówno z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, jak i pozostałych przepisów, w przypadku egzaminu uzupełniającego dla uzyskania uprawnień do wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9. 1. Wyniki pisemnego testu wyboru podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu przeprowadzenia tej części egzaminu w terminie 3 dni od dnia jej przeprowadzenia.

2.  W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się jednocześnie termin i miejsce egzaminu ustnego.

3.  Egzamin ustny odbywa się w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia pisemnego testu wyboru.

4.  Osobę, która zdała pisemny test wyboru z wynikiem pozytywnym, dopuszcza się do egzaminu ustnego.

§ 10. Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany przez osobę zdającą zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymaganiami egzaminacyjnymi.

§ 11. 1. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową oraz zero punktów za odpowiedź nieprawidłową lub za brak odpowiedzi.

2. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania łącznie co najmniej 9 punktów

§ 12. 1. Wyniki egzaminu ustnego podaje się do wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia w miejscu i w dniu przeprowadzenia egzaminu ustnego.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się   jednocześnie   datę   i   miejsce   przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego, z wyłączeniem egzaminu dla uzyskania sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania.

3. Sprawdzian strzelecki odbywa się w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu ustnego.

4. W przypadku egzaminu dla uzyskania podsta­wowych uprawnień do wykonywania polowania osobę, która zdała pisemny test wyboru z wynikiem pozy­tywnym, dopuszcza się do sprawdzianu strzeleckiego.

§ 13. 1. Sprawdzian strzelecki odbywa się na strzelnicy i obejmuje:

1) praktyczną ocenę umiejętności strzeleckich;

2) znajomość zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.

2. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku dostatecznej znajomości zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania:

1) z broni śrutowej:

a) minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej,

b) minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie;

2) z broni o lufach gwintowanych - minimum 3 trafień na 5 strzałów do czarnego okręgu na białym tle, o średnicy 30 cm, z odległości 100 m, z możliwością użycia jako podpórki słupa strzelniczego.

§ 14. Wynik końcowy egzaminu określa się jako pozytywny lub negatywny.

§ 15. 1. W przypadku negatywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu przysługuje prawo do jednej poprawki z tej części w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.

2. Osoba, która z przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 16. Z przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który zawiera:

1) imię i nazwisko przewodniczącego komisji egzami­nacyjnej oraz imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;

2) datę i numer dokumentu ustalającego skład osobowy komisji;

3) imiona i nazwiska osób, które przystąpiły do egzaminu;

4) wyniki poszczególnych części egzaminu, datę i wynik końcowy egzaminu;

5) podpisy przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej.

§ 17. 1. Polski Związek Łowiecki wydaje osobie, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień do wykonywania polowania, w terminie 14 dni od dnia zdania egzaminu.

2.   Wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.   Wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4.   Wzór dokumentu potwierdzającego uzyskanie sokolniczych uprawnień do wykonywania polowania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowi­ska z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. Nr 80, poz. 705).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 2 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

Wstecz