Polski Związek Łowiecki
Zarząd Okręgowy

...................................

ŁOW- 2 ROCZNE
Sprawozdanie z działalności
kół łowieckich

 

w roku gosp .......... / ..........

Adresat:
Polski Związek Łowiecki
Zarząd Główny
ul. Nowy Świat 35
00- 029 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. ................................
.....................................

Wysłać bez pisma przewodniego
do ZG PZŁ do dnia 30 maja
każdego roku
 

Nr identyfikacji podatkowej (NIP):

...........................................................................................

REGON:
...................................

 

Dział 1. DANE ORGANIZACYJNE stan w dniu 31 marca

Liczba członków w kołach macierzystych mających siedzibę na terenie okręgu

01  
w tym: - selekcjonerzy 02  
- instruktorzy i sędziowie strzelectwa 03  
- lektorzy PZŁ 04  
- sędziowie kynologiczni 05  

Liczba członków PZŁ zarejestrowanych na terenie okręgu - ogółem
(płacący składkę w okręgu) (07+08+09)

06  
w tym: - liczba członków w kołach macierzystych okręgu 07  
- liczba członków w kołach mających siedzibę poza terenem działania okręgu 08  
- liczba członków niestowarzyszonych w kołach 09  

Liczba członków honorowych PZŁ

10  

Z liczby
członków
wymienio-
nych w
rubryce

06


Członkowie płacący pełną składkę na PZŁ
11  
Członkowie płacący ulgową składkę na PZŁ 12  

Z liczby
członków
wymienio-
nych w
rubryce

09

- selekcjonerzy 13  
- instruktorzy i sędziowie strzelectwa 14  
- lektorzy PZŁ 15  
- sędziowie kynologiczni 16  
Liczba kół łowieckich mających siedzibę na terenie okręgu. 17  
Liczba obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie na terenie okręgu - OGÓŁEM 18  
Liczba obwodów wyłączonych z wydzierżawienia na terenie okręgu 19  
Powierzchnia obwodów dzierżawionych przez koła na terenie okręgu - OGÓŁEM 20  
Powierzchnia obwodów wyłączonych z wydzierżawienia na terenie okręgu 21  
Liczba obwodów dzierżawionych przez koła niemacierzyste okręgu 22  
Powierzchnia obwodów dzierżawionych przez koła niemacierzyste 23  
Liczba powiatów przynależnych do okręgu (grodzkie i ziemskie - razem) 24  
Liczba psów myśliwskich w kołach macierzystych - ogólem 25  
Liczba psów myśliwskich w kołach macierzystych ułożonych do polowań na ptactwo 26  
Liczba psów myśliwskich w kołach macierzystych ułożonych do poszukiwania postrzałków 27  
Liczba godzin przepracowanych społecznie przez myśliwych na rzecz kół 28  

 

Dział 2. Przychody i koszty w kołach macierzystych okręgu
Wyszczególnienie w zł
PRZYCHODY OGÓŁEM (poz. 02 do 10) 01  
Opłaty członków na rzecz koła (wpisowe, składki do koła i inne)
02  
Za tusze zwierzyny sprzedane przez koło 03  
Za odstąpione myśliwym tusze zwierzyny 04  
Za zwierzynę odłowioną 05  
Za polowania dewizowe 06  
Ze sprzedaży nadwyżek z produkcji karmy, itp. 07  
Dotacje i darowizny 08  
Odsetki bankowe, dywidendy, itp. 09  
Pozostałe przychody 10  
KOSZTY OGÓŁEM (poz. 12 - do 33) 11  
Tenuta dzierżawna 12  
Udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną 13  
Składka kół od hektara dzierżawionych obwodów 14  
Zagospodarowanie obwodów 15  
Poprawa warunków bytowania zwierzyny 16  
Dokarmianie, wartość wyłożonej karmy, transport 17  
Odszkodowania za szkody w uprawach rolnych 18  
Wynagrodzenia strażników wraz z pochodnymi 19  
Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20  
Delegacje członków koła 21  
Organizacja polowań zbiorowych 22  
Częściowa rekompensata kosztów polowań 23  
Organizacja odłowów zwierzyny 24  
Organizacja polowań dewizowych 25  
Szkolenia członków koła (w tym strzeleckie, zakup amunicji itp.) 26  
Darowizny (w tym współpr.ze szkołami i młodz.szkolną, LOP i inn.org.) 27  
Utrzymanie kwater i śr.transp.(materiały,paliwa, remonty, cz.zamienne) 28  
Odpisy amortyzacyjne 29  
Organizacja imprez okolicznościowych i zebrań- w ramach dział.statut. 30  
Organizacja imprez pozostałych 31  
Ryczałty (samochody, motocykle, telefony itp.) 32  
Pozostałe koszty 33  
WYNIK FINANSOWY KÓŁ W OKRĘGU (poz. 01 minus poz. 11) 34  

 

Dział 3. Koła łowieckie według osiągniętego wyniku finansowego w roku gospodarczym.


ujemny dodatni
01 02 03 04 05 06 07
Wynik finansowy w zł.
(wiersz 29 ŁOW-1)
do 2 tys. 2 tys.
do 5 tys.
powyżej
5  tys.
do 2 tys. 2 tys.
do 5 tys.
5 tys.
do 10 tys.
powyżej
10 tys.
Liczba kół łowieckich              

 

LICZBA OBWODÓW O KATEGORII
01 02 03 04 05
bardzo dobrej dobrej średniej słabej bardzo słabej
         

 

Sprawozdanie sporządził

.........................................
czytelnie: imię i nazwisko
telefon .............................

 

...........................................

podpis

Stwierdza sie zgodność danych liczbowych
podanych w sprawozdaniu z ewidencją podstawową

 

 

ŁOWCZY OKRĘGOWY

 

.......................................................