strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Krzysztof Szlachta
Data: 11/04/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: W 1999 r. po zdanych egzaminach przyjęty został do koła kolega, którego dla ułatwienia będę nazywał Kowalski. We wrześniu 2001 r. zarząd koła podjął uchwałę o skreśleniu go z listy członków koła za nie opłacenie składek członkowskich oraz nie rozliczenie się w terminie z obowiązkowych w naszym kole prac społecznych pomimo wcześniejszych monitów pisemnych oraz telefonicznych. Skreślony kolega zgodnie ze Statutem złożył odwołanie od uchwały zarządu do Walnego Zgromadzenia. W porządku obrad ujęty został punkt - rozpatrzenie odwołania kol. Kowalskiego. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczył zainteresowany kolega. W głosowaniu tajnym Zgromadzenie utrzymało w mocy uchwałę zarządu. Kolega Kowalski przyjął decyzję Zgromadzenia i ponad to otrzymał również pismo z zarządu koła z informacją o decyzji Walnego Zgromadzenia. Dalej kol. Kowalski nie odwoływał się (mam na myśli ZO lub ORŁ PZŁ). Wydawało by się, że sprawa jest zamknięta aż tu po 15 miesiącach kol. Kowalski złożył wniosek adresowany do zarządu o ponowne przyjęcie go do koła. Zarząd na posiedzeniu w końcu marca br. rozpatrzył sprawę odmownie. Uznałem, że sprawa ta leży w kompetencji zarządu bowiem Kowalski przestał być członkiem koła na skutek skreślenia przez zarząd, a nie wykluczenia przez Walne Zgromadzenie. Na decyzję zarządu o odmowie Kowalski złożył odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołane zostało na dzień 26.04.br. Gdy rozsyłane były do członków komunikaty z informacją o Zgromadzeniu oraz proponowanym porządku obrad nie było jeszcze odwołania Kowalskiego. W związku z powyższym prosiłbym o poradę na następujace wątpliwości:

1. Czy wobec zwołania Walnego Zgromadzenia i nie ujęciu w rozesłanym porządku obrad rozpatrzenia odwołania kol. Kowalskiego - Walne może je rozpatrzyć? Moim zdaniem wydaje mi się że nie. Następne Walne Zgromadzenie odbędzie się prawdopodobnie w 2004 r.
2. Czy kol. Kowalski powinien brać udział w obradach Zgromadzenia (na dzisiaj nie jest członkiem koła oraz nie został zaproszony do udziału w obradach na podstawie Statutu)?
3. Czy w przypadku odmowy powtórnego przyjęcia również przez Walne Zgromadzenie kol. Kowalski może składać kolejne wnioski o przyjęcie do koła?
4. Zakładając, że Walne Zgromadzenie zdecyduje o przyjęciu powtórnie kol. Kowalskiego czy jest on zobowiązany do wpłaty wpisowego?

Dla informacji podaję, że Statut mojego Koła w w/w sprawach oparty jest na statucie ramowym.

Odpowiedź:
Odpowiadam w kolejności postawionych pytań:

ad1) Wydaje mi się, że WZ w dniu 26/04 powinno rozpatrzyć odwołanie Kowalskigo w punkcie sprawy organizacyjne. Odwołanie do WZ od decyzji zarządu nie jest sprawą takiej wagi, aby wcześniej musiała się ona znaleźć w proponowanym porządku obrad. W ocenie tej sytuacji znaczenie może mieć dotychczasowa praktyka WZ koła, czy WZ restrykcyjnie broniło tylko porządku obrad przesłanego razem z zawiadomieniem, czy też dopuszczało zmiany tego porządku w sprawach mniej znaczących. Jeżeli w przeszłości były już podobne przypadki i do porządku nie dodawano żadnego punktu, to rozpatrywanie tego odwołania mogłoby byc poprzedzone oddzielnym głosowaniem, czy WZ chce rozpatrywać to odwołanie, czy nie. Gdybym miał doradzić coś od siebie, to nie robiłbym z tego odwołania problemu, bo w końcu i tak kiedyś WZ musi się nim zająć, a w takiej sytuacji czym prędzej, tym lepiej i sytuacja zostanie wyjaśniona. Przedłużanie sprawy może wprowadzić niepotrzebne spekulacje i jątrzenie wewnątrz koła.

ad2) Statut ramowy mówi, że ..."W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć zaproszeni goście".... Obecność Kowalskiego na WZ zależy od decyzji WZ lub zarządu, w zależności kto decydował w przeszłości o zapraszaniu gości. Jeżeli przypadków takich nie było, to prowadzący posiedzenie powinien zapytać członków, którzy w głosowaniu ustalą, czy Kowalski ma prawo być obecny podczas całego WZ. Powinien zaś być obecny, jeżeli wyrazi taką chęć, podczas rozpatrywania jego odwołania. Gwarantuje mu to § 10 ust.1 Statutu PZŁ w brzmieniu: ..."Członek Zrzeszenia ma prawo składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Zrzeszenia oraz koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał."..., a Kowalski jest przecież członkiem PZŁ

ad 3) Wnioski można składać bez ograniczeń, nawet gdyby były załatwiane negatywnie uchwałami zarządu, utrzymywanymi na kolejnych WZ.

ad4) Tak, jeżeli WZ uchyli decyzje zarządu przyjmując Kowalskiego na członka, powinien on wpłacić wpisowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.