strona główna forum dyskusyjne

Zarządzenie nr 1/2006
Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 7 marca 2006r.
w sprawie zawodów centralnych w strzelaniach myśliwskich


Zarząd Główny PZŁ działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu PZŁ ustala zasady organizacji centralnych zawodów strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim.

§1

Do zawodów o mistrzostwo PZŁ zalicza się: Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. płk Ignacego Stachowiaka, Mistrzostwa PZŁ w klasie mistrzowskiej, Mistrzostwa PZŁ w klasie powszechnej oraz otwarte mistrzostwa PZŁ czyli zawody finałowe Ligi Strzeleckiej. Wszystkie te zawody rozgrywane są w ciągu dwóch dni.

§2

Zarząd Główny PZŁ ustanowił Puchar Polskiego Związku Łowieckiego dla tego zawodnika klasy powszechnej, który w zawodach centralnych, w których nie prowadzi się klasyfikacji drużynowej, zajmie pierwsze miejsce w rankingu prowadzonym w całym sezonie strzeleckim. W tym celu w każdym z tych zawodów prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja zawodników klasy powszechnej. Zawodnik klasy powszechnej zajmujący w zawodach pierwsze miejsce w tej klasyfikacji otrzymuje 21 punktów, za drugie miejsce otrzymuje 19 pkt i tak dalej o jeden punkt mniej aż do dwudziestego miejsca. Po zakończeniu sezonu punkty zostają zsumowane i ten zawodnik, który zgromadził ich najwięcej zdobywa Puchar PZŁ. Mistrzostwa oraz pozostałe zawody centralne odbywają się zgodnie z terminarzem zawodów centralnych ogłaszanym corocznie przez ZG PZŁ, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§3

Zawody centralne organizowane są w oparciu o zasady szkolenia strzeleckiego w PZŁ, prawidła strzelań myśliwskich obowiązujące w PZŁ oraz regulamin Ligi Strzeleckiej.

§4

W zawodach organizowanych przez PZŁ mogą brać udział jedynie członkowie Zrzeszenia mający ważną legitymację PZŁ. Inni użytkownicy strzelnic Polskiego Związku Łowieckiego muszą posiadać aktualne ubezpieczenie.

§5

Na wszystkich zawodach centralnych można zdobywać Wawrzyn Strzelecki, z tym zastrzeżeniem, że do sumy trzech najlepszych wyników strzelającego obowiązkowo zaliczany jest przynajmniej jeden wynik uzyskany w zawodach oznaczonych w terminarzu przez OW. Regulamin zdobywania "Wawrzynu Strzeleckiego" reguluje warunki szczegółowe.

§6

Organizację zawodów mistrzowskich oraz zakwalifikowanie imprez strzeleckich do kalendarza zawodów centralnych przyznaje Zarząd Główny PZŁ po rozpatrzeniu wniosków zainteresowanych zarządów okręgowych i opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ. Wnioski w tych sprawach należy składać do ZG PZŁ corocznie w terminie do 30 września roku bieżącego na rok następny. Wnioski nie przyjęte w danym roku nie będą rozpatrywane automatycznie w latach przyszłych.

§7

Przy rozpatrywaniu wniosków, o których mowa w §6 będą brane pod uwagę następujące czynniki: ocena dotychczas organizowanych zawodów, warunki techniczne strzelnicy, a w tym zabezpieczenie zasilania awaryjnego, zapewnienie zakwaterowania uczestników gwarantujące czas dojazdu do strzelnicy nie dłuższy niż 30 minut oraz warunki finansowe zapewniające odpowiednie przygotowanie strzelnicy i organizację zawodów.

§8

Wszystkie makiety zająca na strzelnicach PZŁ używane podczas zawodów, muszą być zgodne z Prawidłami Strzelań Myśliwskich.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.