1. Wyjście w obwód łowiecki z bronią możliwe jest tylko z ważnym pozwoleniem na wykonywanie polowania indywidualnego oraz po dokonaniu wpisu w książce ewidencji. Myśliwy powinien ponadto posiadać ważną legitymację PZŁ oraz pozwolenie na broń.
 2. Pozwolenie na wykonywanie polowania indywidualnego ( odstrzał zwierzyny grubej) wydawane są tylko członkom nie zalegającym z opłatami i pracami na rzecz koła.
 3. Wpisu do książki ewidencji dokonuje się  tylko na jedno łowisko. W ramach uzgodnień między myśliwymi możliwe jest polowanie kilku myśliwych w jednym łowisku ( wpis kilku myśliwych na jedno łowisko)
 4. Myśliwy polujący na prawach gościa może polować tylko w towarzystwie zapraszającego członka koła i w tym samym łowisku, z wyjątkami ustalonymi przez Zarząd.
 5. Wpis do książki ewidencji powinien być dokonany możliwie bezpośrednio przed wyjściem w łowisko. Termin zakończenia polowania można określić przed jego rozpoczęciem lub bezpośrednio po jego zakończeniu.
 6. Pozyskanie zwierzyny należy odnotować przed podjęciem czynności transportowych w pozwoleniu na wykonywanie polowania, a następnie w książce ewidencji.
 7. Pozyskanie zwierzyny należy niezwłocznie ( najpóźniej następnego dnia) zgłosić telefonicznie łowczemu, a pokwitowanie dostarczenia do punktu skupu powinno być dostarczone łowczemu w ciągu 3 dni. Zabranie zwierzyny na użytek własny musi być wcześniej uzgodnione z łowczym. Po zgłoszeniu pozyskanej  na użytek własny zwierzyny łowczy ustala sposób i osobę upoważnioną do oceny jej wagi i płci.
 8. Myśliwy może zabrać na użytek własny dowolną ilość zwierzyny po cenie skupu, ale nie niższej niż ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Zabierając zwierzynę myśliwy wypełnia protokół z potwierdzoną wagą i płcią zwierzyny. Wzór protokołu znajduje się przy książkach ewidencji lub można pobrać ze strony internetowej koła.
 9. Zabrania się samowolnego stawiania i przestawiania wysiadek i ambon.  Zamiar postawienia ambon i wysiadek oraz ich przestawienia należy zgłaszać do łowczego, który po uzgodnieniu z dysponentem gruntu wydaje zgodę na lokalizację.
 10. Zabrania się w czasie polowania strzelania do psów i kotów.
 11. W dni wolne od pracy ( od piątku do niedzieli) myśliwi przyjezdni powinni mieć  pierwszeństwo w zajmowaniu łowisk. Ustala się. że  myśliwi "miejscowi" nie powinni zapisywać się na polowanie do 1 godz. przed zachodem słońca.
 12. W przypadku ranienia zwierzyny w nocy, obowiązkiem myśliwego jest podjęcie poszukiwania postrzałka o świcie. Wejście za ranną zwierzyną na obwód sąsiadujący dozwolone jest tylko po powiadomieniu zarządu sąsiedniego koła - zaleca się skorzystanie z pośrednictwa łowczego.
 13. Dostrzeżone w czasie polowania nieprawidłowości ( padła zwierzyna, kłusownictwo, dewastacje urządzeń łowieckich, wałęsające się psy, itp. ) zgłaszać natychmiast łowczemu.


Poznań, dnia 1.06.2013r.