strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zdzisław Kałużny
Data: 22/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zostałem ukarany przez Zarząd Koła karą zakazu przebywania na stanicach łowieckich naszego koła, za złamanie regulaminu stanic, wprowadzając na teren stanicy osobę trzecią bez zgody zarządu koła.
1.Czy Zarząd Koła ma prawo karania karami nie przewidzianymi statutem koła i statutem PZŁ?
2. Czy kara nałorzona nie zgdnie z prawem polskim i statutem powinna być wykonana.
3. Informuje też, że odwołanie moje od decyzji Zarządu do W.Z. nie uznano, z powodu nie dotrzymania terminu odwołania.
4 Czy jest obowiązek podania terminu odwołania czy nie?

Odpowiedź:
Jak rozumiem, korzystanie ze stanicy regulowane jest regulaminem, który może teoretycznie określać kary, za łamanie tego regulaminu. Domyślam się, że w regulaminie tym kar nie było, a zarząd zastosował karę, którą uznał za właściwą, choć kary tej nie ma w statucie koła. Jezeli tak było, to zarząd nie miał prawa zastosować kary, nie posiadającej odwołania w statucie lub uchwałach WZ koła. Jednak niezaleznie od tego, kara taka jest obowiązująca, jeżeli zainteresowany nie odwołał się od niej w ciągu 14 dni do WZ za pośrednictwem zarządu koła.

Zarząd ma obowiązek pouczać o możliwości drogi odwoławczej tylko w sprawach skreślenia członka z koła, a w pozostałych sprawach nie ma takiego obowiązku. Członek koła powinien znać statut PZŁ, który w §73 dokładnie określa sposób postępowania. Jeżeli odwołanie nie zostało złożone w ciągu 14 dni, to zarząd miał prawa nie nadawać mu biegu i kara po tych 14 dniach uprawomocniła się.

Jedyną drogą pozwalającą na uchylenie kary, jest zajęcie się sprawą przez ZO PZŁ, który w trybie nadzoru, powołanym w §73 ust.8 może uchwałę zarządu o ukaraniu uchylić. Podstawą formalną do uchylenia kary jest brak takiej kary w statucie koła. Jeżeli przed nałożeniem kary zarząd nie wysłuchał zainteresowanego, to podstawą do uchylenia kary byłoby naruszenie przez zarząd §10 ust.1 statutu PZŁ, dającego członkowi prawo do złożenia oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Zrzeszenia oraz koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby. ZO PZŁ może zająć się sprawą na wniosek ukaranego, jeżeli oczywiście zainteresowany zdecyduje się na złożenie pisma w tej sprawie do ZO.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.