strona główna forum dyskusyjne
Pytał: J. Kłapucki
Data: 07/10/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Łowczy może prowadzić posiedzenia Zarządu pod nieobecność Przewodniczącego, kiedy pozostali członkowie Zarządu są obecni, a posiedzenia Zarządu zwyczajowo odbywają się w z góry określonych terminach? Czy uchwały Zarządu z takich posiedzeń są ważne?

Odpowiedź:
Prawidłowa odpowiedź na to pytanie zależy od statutu koła. Jeżeli jest to statut ramowy to obecność Przewodniczącego nie jest konieczna i uchwały podjęte bez niego są ważne.
Odpowiednie zapisy art. 38 statutu ramowego są następujące:
  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności - wiceprezes lub łowczy.
  3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa, lub łowczego bądź wiceprezesa.
  4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
  5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.