strona główna forum dyskusyjne
Pytał: R.J.
Data: 12/03/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy walne może zmienić proponowany porządek obrad zaproponowany przez zarząd, tzn. czy może jakiś punkt dodać, usunąć ewentualnie czy może zmienić proponowaną kolejność?

Odpowiedź:
Największy problem jest z dodaniem przez WZ nowego punktu porządku obrad. Zdecydowanie nie można dodać punktów znaczących, jak np. zmiana statutu, nowe wybory, zmiana opłat, jak składki, chyba, że zwyczajowo składka jest elementem budżetu koła, którego przyjęcie jest w porządku ujęte. Gdyby starać się uogólnić, jakich punktów porządku nie można już dodać podczas WZ, to dot. to punktów wpływających bezpośrednio na prawa i obowiązki poszczególnych członków koła.

Można dodawać punkty porządkowe, np. dodatkowa dyskusja przed punktem o przyjęciu uchwały w jakiejś sprawie, przedstawienie sprawozdania delegata na zjazd okręgowy, uchwalenie zmiany adresu koła, etc.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby WZ zmieniało dowolnie kolejność punktów porządku posiedzenia zaproponowanych przez zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.