strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Nowowstępujący do PZŁ i koła łowieckiego

NrDataTreść pytania
206825/04/2016Kandydat na członka napisał odwołanie do WZ o przyjęcie. Czy zarząd jest zobowiązany do powiadomienia kandydata o dacie odbycia WZ?
206603/11/2015Zarząd na posiedzeniu podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków koła 2 kolegów na "okres adaptacyjny" trwający rok. Zwolnił ich jednocześnie z opłat za udział w polowaniach indywidualnych. Czy takie działanie jest zgodne ze statutem?
203211/02/2014Czy kandydat do przyjęcia w poczet członków koła może zostać przyjęty przez Zarząd po uprzednim odpłatnym uczestniczeniu w polowaniach zbiorowych przez min. jeden sezon. Wysokość opłaty za każde polowanie ustala się na 50 zł!?
203008/01/2014Czy ZO może skierować na staż kandydata nie konsultując się z ZK do którego kieruje Kandydata?
196315/05/2013Po zdanych egzaminach w lutym br. złożyłem podanie o przyjęcie mnie do koła. Spełniam wszystkie wymagane statutem wymagania. Zostałem członkiem PZŁ, zdobyłem uprawnienia do broni myśliwskiej. Do tej pory zarząd nie rozpatrzył mojego przyjęcia pomimo tego, że trzykrotnie były posiedzenia zarządu. Jaki termin ma zarząd na podjęcie uchwały od przyjęcia podania? Czy obowiązują w tym przypadku terminy kpa? Jeżeli jest brak odpowiedzi w terminie 30 dni czy można przyjąć, że podanie - deklaracja zostały rozpatrzone pozytywnie. Czy są inne skutki braku rozpatrzenia złożonych dokumentów w terminach objętych w kpa? Dodatkowo czy prezes koła może podjąć indywidualnie decyzję o przyjęciu lub nie do koła? Czy mimo wszystko przyjęcie musi być przegłosowane przez cały zarząd?
195708/05/2013Do Zarządu Koła wpłynęło podanie od myśliwego o przyjęcie w poczet członków. Prowadzący zebranie Prezes zarządza głosowanie. Kto jest za przyjęciem Kol. X do Koła? Wynik głosowania jest następujący:2 za, 2 przeciw, 1 się wstrzymał. Jak należy interpretować wynik głosowania?
194010/04/2013Dwóch synów myśliwego członka koła złożyło wniosek o przyjęcie na staż do koła. Zarząd koła uchwałą odmówił w/w przyjęcia, uzasadniając iż członków macierzystych jest 42 i stażystów 8, mając na uwadze za duży stan członków i względy BHP przy polowaniach. W/w po upływie 6 miesięcy ponowili swoje deklaracje. Zarząd odmówił j/w. W związku z tym w/w panowie napisali podanie do Walnego Zgromadzenia z prośbą o przyjęcie na staż. Czy kandydaci na staż do koła mogą zwracać się do WZ?
191826/03/2013Zarząd Koła nie przyjął kandydata po stażu do koła. Kandydat otrzymał uchwałę, uzasadnienie oraz powiadomienie o możliwości odwołania do WZ. Odwołał się. Na posiedzeniu doszło jak zwykle do słownych przepychanek. Skończyło się przegłosowaniem "wersji" przekazania do ponownego rozpatrzenia przez ZK. Jeśli ZK podtrzyma swoją wcześniejszą decyzję to "poszkodowany" może się po raz drugi odwoływać do WZ, czy nie umieszczać już informacji o możliwości odwołania?
173821/06/2012Proszę o opinię w temacie Statutu PZŁ par. 37 ust. 2 "Poza wyjątkiem, wynikającym z ust. 4, przyjęcie członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego" w kontekście tego samego par. ust. 4 "Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie".
171728/05/2012Odbyłem roczny staż myśliwski w kole i otrzymałem skierowanie od zarządu koła na kurs dla nowo wstępujących, który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Uzyskałem pozwolenie na broń i w chwili obecnej złożyłem podanie do koła w którym odbyłem staż o przyjęcie mnie na członka macierzystego. Czy w sytuacji odmownej przyjęcia na członka koła mam możliwość odwołania się, a jeżeli to gdzie i do kogo?
161817/02/2012Czy koło łowieckie na terenie którego obwodu zamieszkuje myśliwy ma prawny lub nie prawny zwyczaj odmowy przyjęcia na członka tego koła?
157827/12/2011Czy były członek PZŁ, który został skreślony z powodu nieopłacania składek na PZŁ (15 lat temu) musi odbyć staż jeżeli chce wrócić do łowiectwa i zostać ponownie członkiem PZŁ?
155327/11/2011Chciałbym przystąpić do koła łowieckiego. Wiem, iż trzeba odbyć roczny staż. Natrafiłem jednak na informację, iż ważna jest znajomość z członkami koła. Nie posiadam niestety znajomości w tym kręgu. Czy pomimo tego mam szansę na odbycie stażu i w konsekwencji na członkostwo?
154316/11/2011Co zrobić, jeżeli koło nie przyjęło mnie na staż?
154013/11/2011Czy myśliwy może zostać przyjęty do koła warunkowo? Czy nowowstępującemu myśliwemu może zostać postawiony jakiś warunek np. odrobienie określonej ilości godzin? W momencie niewywiązania się z warunku czy myśliwy może zostać wyrzucony z koła?
147122/07/2011Jestem właśnie po zdaniu egzaminów. 19 maja odbędzie się ostatnie zebranie Zarządu mojego koła przed WZ. Nie mam jeszcze legitymizacji PZŁ. Czy Zarząd może przyjąć mnie w poczet członków koła przed otrzymaniem legitymacji PZŁ? Czy muszę przedstawić jakieś dokumenty z PZŁ?
124213/10/2010Mam pytanie odnośnie trwania stażu w Kole Łowieckim - ogólnie przyjęto ze staż powinien trwać 1 rok, jednak w "moim" kole WZ uchwaliło czas trwania stażu - 2 lata. Czy jest to zgodne z ogólnie panującymi przepisami?
120706/09/2010W Kole X, w czasie odbywania stażu kandydackiego musiałem wybudować urządzenia łowieckie (1 ambona, 3 podsypy dla bażantów, 1 paśnik dla zwierzyny płowej) z własnych środków. Budowa urządzeń była jednym z warunków koniecznych do zaliczenia stażu kandydackiego. Po zaliczonym stażu złożyłem podanie o przyjęcie, które zostało odrzucone przez Zarząd Koła i następnie przez Walne Zgromadzenie. Jako że jestem studentem i nie jestem osobą majętną, nie ukrywam że czuję się wykorzystany, stąd moje pytanie jak ta inwestycja w łowisko ma się do § 9 Uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 roku w sprawie zasad odbywania stażu i w jaki sposób mogę dochodzić całkowitego zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów.
118612/08/2010Właśnie zostałem przyjęty do koła łowieckiego na staż i chciałbym się już pomału przygotowywać do egzaminu łowieckiego. Nie za bardzo wiem czego mam się dokładnie nauczyć. Najbardziej interesuje mnie co mam umieć o zwierzynie, czy gatunki chronione też obejmują pytania na egzaminie?
116522/07/2010Czy Zarząd Koła,może podjąć podjąć taką uchwałe, iż wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na staż i do Koła, będą przyjmowane tylko do odbycia stażu, a po zaliczeniu stażu i zdaniu egzaminu wPZŁ ,będzie dawać podstawe oubieganie sięo cłonkowstwo w Kole? Czy taką uchwałę może podjąć tylko Walne Zgromadzenie?
[1] 2 3 4 5 z 5   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.