strona główna forum dyskusyjne

Uchwała nr 41/2007
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 4 września 2007 r.

ze zmianami wprowadzonymi uchwałą NRŁ Nr 68/2009
z dnia 16 kwietnia 2009 r.


w sprawie
zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania    Naczelna Rada Łowiecka, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu PZŁ

postanawia:


uchwalić zasady odbywania stażu niezbędnego do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania w poniższym brzmieniu:
Zasady
odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania

§ 1

Staż niezbędny do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, zwany dalej stażem, ma na celu praktyczne zaznajomienie stażysty z problematyką łowiecką.


§ 2
 1. Przyjęcie na staż następuje na mocy uchwały zarządu koła łowieckiego lub decyzji kierownika ośrodka hodowli zwierzyny po rozpatrzeniu wniosku o przyjęcie na staż, którego wzór stanowi załącznik do uchwały Nr 23/2006 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 25 kwietnia 2006 r.
 2. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia na staż zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny zawiadamia o tym fakcie, przesyłką poleconą, właściwy (z uwagi na miejsce zamieszkania stażysty) zarząd okręgowy przesyłając:
  a)  uchwałę zarządu koła o przyjęciu na staż, lub decyzję kierownika ośrodka hodowli zwierzyny,
  b)  wypełniony i podpisany przez kandydata na staż oraz zarząd koła lub kierownika ośrodka hodowli zwierzyny wniosek o przyjęcie na staż.
 3. O przyjęciu na staż zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny zawiadamia, w terminie określonym w ust. 2, przesyłką poleconą, także stażystę, powiadamiając go jednocześnie o obowiązku osobistego odebrania, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia we właściwym zarządzie okręgowym, dzienniczka stażysty.

§ 3
 1. Zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wyznaczają stażyście opiekuna, który jest odpowiedzialny za szkolenie stażysty podczas stażu.
 2. Opiekunem może być jedynie członek Polskiego Związku Łowieckiego, będący członkiem koła lub pracownikiem ośrodka hodowli zwierzyny, w miarę możliwości z dużym doświadczeniem łowieckim.

§ 4
 1. W terminie 7 dni od otrzymaniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 właściwy zarząd okręgowy wpisuje stażystę do rejestru stażystów odnotowując ten fakt we wniosku o przyjęciu na staż. Fakt wpisania do rejestru stażystów musi być wprowadzony do systemu informatycznego „Łowiectwo w Polsce” w dniu wpisania do rejestru.
 2. O wpisaniu do rejestru stażystów właściwy zarząd okręgowy zawiadamia stażystę.
 3. Stażysta osobiście odbiera we właściwym zarządzie okręgowym dzienniczek stażysty, którego wzór stanowi załącznik do uchwały oraz podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej, w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania.

§ 5
 1. Staż trwa 1 rok i rozpoczyna się z dniem wpisania do rejestru stażystów.
 2. W przypadku skierowania na staż do koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny przez zarząd okręgowy staż rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały o skierowaniu na staż do ośrodka hodowli zwierzyny bądź w terminie 7 dni od uprawomocnienia się uchwały o skierowaniu na staż do koła łowieckiego.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny może udzielić stażyście zgody na przerwę w odbywaniu stażu, z tym iż  staż powinien zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 3 lat. O przerwie w odbywaniu stażu zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny informuje właściwy zarząd okręgowy.

§ 6
 1. Staż kandydacki obejmuje:
  a)  zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi;
  b)  zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny oraz ze środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu zwierzyny i innych pracach na terenie łowisk, m. in. akcjach zbierania wnyków, inwentaryzacji zwierzyny, szacowaniem szkód;
  c)  zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych;
  d)  szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznanie z podstawami strzelectwa myśliwskiego;
  e)  zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej;
  f)   udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, przy czym w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki;
  g)  przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną.
 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 lit. d organizuje na koszt stażysty właściwy zarząd okręgowy, w porozumieniu z komisją strzelectwa myśliwskiego, a w odniesieniu do ust. 1 lit. e komisją kynologiczną okręgowej rady łowieckiej.
 3. Prace, szkolenia, udział w polowaniach odbytych w czasie stażu odnotowywane są na bieżąco w dzienniku stażysty. Wpisów dokonuje stażysta a potwierdza jego opiekun bądź osoby upoważnione przez zarząd lub kierownika ośrodka hodowli zwierzyny. Wpisy z szkoleń, o których mowa w ust. 1 lit. d i e dokonywane są przez właściwy zarząd okręgowy.

§ 7

W przypadku, gdy koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny nie ma możliwości realizacji ze stażystą pełnego programu stażu, o którym mowa w § 6 ust. 1, po uzyskaniu zgody innego koła lub ośrodka hodowli zwierzyny kieruje stażystę do odbycia tam części stażu we wskazanym zakresie.

§ 8

Członkowie koła oraz pracownicy ośrodków hodowli zwierzyny będący pracownikami Polskiego Związku Łowieckiego powinni udzielać stażyście pomocy w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do zaliczenia stażu.

§ 9

Od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych.

§ 10
 1. W terminie 30 dni od upływu obowiązującego w myśl § 5 ust. 1 terminu odbycia stażu, z uwzględnieniem ewentualnej przerwy, o której mowa w § 5 ust. 3, zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny podejmuje uchwałę bądź decyzję o zaliczeniu lub nie zaliczeniu odbycia stażu. Uchwała lub decyzja podejmowana jest w obecności stażysty i opiekuna – (nieobecność prawidłowo powiadomionego stażysty nie wstrzymuje podjęcia uchwały bądź decyzji) a przy jej podjęciu uwzględnia się przebieg stażu udokumentowany w dzienniczku stażysty oraz opinię opiekuna.
 2. W przypadku nie zaliczenia odbycia stażu, stażysta może zwrócić się do zarządu okręgowego właściwego dla koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny, a w przypadku ośrodków hodowli zwierzyny Zarządu Głównego lub będących w gestii innych podmiotów do Zarządu Głównego, o zbadanie w trybie nadzoru zasadności uchwały zarządu koła lub decyzji kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
 3. O zaliczeniu odbycia stażu lub nie zaliczeniu jego odbycia zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny zawiadamia właściwy zarząd okręgowy przesyłając mu stosowaną uchwałę lub decyzję, w terminie 14 dni od jej powzięcia.
 4. Nie zaliczenie odbycia stażu nakłada na zarząd okręgowy obowiązek skreślenia stażysty z rejestru stażystów, o którym mowa w ust. 1, i powoduje konieczność rozpoczęcia procedury stażowej od nowa.
 5. Po 30 dniach od upływu terminu wskazanego w ust. 1 w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z ust. 3 właściwy zarząd okręgowy PZŁ skreśla kandydata z rejestru stażystów. Uchwała w sprawie skreślenia wraz z pouczeniem o trybie odwoławczym przesyłana jest zainteresowanemu.
§ 11

Dokumentami potwierdzającymi odbycie stażu są:
1)   wniosek o przyjęcie na staż,
2)   uchwała zarządu koła łowieckiego lub decyzja kierownika ośrodka hodowli zwierzyny o przyjęciu na staż lub tez uchwała właściwego zarządu okręgowego kierująca na staż do koła lub ośrodka hodowli zwierzyny,
3)   wpis do rejestru stażystów
4)   dzienniczek stażysty,
5)   uchwała zarządu koła lub decyzja kierownika ośrodka hodowli zwierzyny o zaliczeniu odbycia lub nie zaliczeniu odbycia stażu, a także w przypadku określonym w § 10 ust. 2 uchwała właściwego zarządu okręgowego lub Zarządu Głównego PZŁ.

§ 12

Traci moc uchwała nr 103/98  Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie zasad odbywania zasad stażu kandydackiego do Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.