strona główna forum dyskusyjneStawki VAT

Program dla łowczych
Linki
Prawo weterynaryjne
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY PRAWNE

Koła łowieckie oraz indywidualni myśliwi spotykają się na codzień z problemami prawnymi. Pomożemy je rozwiązywać. Z jednej strony prezentujemy najczęściej potrzebne akty prawne, z drugiej służymy radą w konkretnych sytuacjach i odpowiadamy na postawione nam pytania.

Akty prawne ogólnie obowiązujące
Ustawa 'Prawo łowieckie'
Rozporządzenie wykonywania polowania
Rozporządzenie z listą gatunków zwierząt łownych
Rozporządzenie dot. okresów polowań
Rozporządzenie szacowania szkód
Rozporządzenie Łowieckich Planów Hodowlanych
Rozporządzenie dot. zasad kategoryzacji obwodów łowieckich
Rozporządzenie dot. PSŁ i strażników łowieckich.
Rozporządzenie w sprawie gatunków chronionych
Rozporządzenie dot. uprawnień do polowania
Rozporządzenie w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej
Rozporządzenie w sprawie polowań w strefie nadgranicznej
Ustawa 'Prawo weterynaryjne'
Ustawa o broni
Rozporządzenie dot. przechowywania broni
Ustawa o ochronie przyrody
Ustawa o lasach
Ustawa o ochronie zwierząt

Akty prawne PZŁ
Statut Zrzeszenia PZŁ
Statut PZŁ obowiązujący do 31.12.2005.
Warunki Stażu w PZŁ
Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ
Zasady selekcji osobniczej, ocena poroży i kary
Umowa ubezpieczenia myśliwych
Poradnik Metodyczny PZŁ (zip - 3,25 MB do wydruku)
Porozumienie w sprawie uzgadniania planów
Uchwała XX Zjazdu Delegatów PZŁ.
Statut ramowy koła uchwalony przez NRŁ
Statut alternatywny ZO PZŁ w Gdańsku
Obie w/w wersje statutów są z roku 1998 i wymagają uaktualnienia zgodnie z obecnym statutem PZŁ

Projekty:
Projekt zasad selekcji osobniczej i populacyjnej

Komentarze
Stanowisko Platformy Obywatel. w sprawie lasów
Nowelizacja ustawy łowieckiej
Stawki VAT stosowane w kołach
Odstrzał zdziczałych psów i kotów
Opodatkowanie rekompensat
Obowiązki myśliwych i kół wobec U.S.
Polska akcyza na broń w Unii Europejskiej
Poradnik Metodyczny KR wydany przez GKR
Pozew do sądu o zapłatę za tusze!
Kara pieniężna na polowaniu zbiorowym
Przywóz broni z zagranicy
Zakup broni za granicą

Druki do pobrania
Wzór umowy użyczenia broni
Wzór umowy sprzedaży broni
Przykładowy druk bilansu koła (wersja ZIP)
Protokół inwentaryzacji metodą taksacji pasowej
Arkusz spisu z natury
Protokół inwentaryzacyjny gotówki w kasie
Ewidencja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaconych odszkodowań
Sprawozdanie z działalności koła (ŁOW-1)
Załącznik do ŁOW-1
Instrukcja sporządzania ŁOW-1
Sprawozdanie z działalności koła (ŁOW-2)
Druk rocznego planu łowieckiego
Wyliczenie rentowności polowania dewizowego
Protokół z czynności gospodarczych
Protokół na okoliczność stwierdzenia upadku/odstrzału sanitarnego zwierzyny łownej
Protokół z prac wykonanych przez Koło Łowieckie w zakresie poprawy środowiska bytowania zwierzyny
Karta ewidencyjna myśliwego wzór 1
Karta ewidencyjna myśliwego wzór 2

Wzory uchwał Walnego Zgromadzenia koła, o:
ważności walnego zgromadzenia
przyjęciu sprawozdania z działalności zarządu
przyjęciu sprawozdania finansowego zarządu
przyjęciu sprawozdania komisji rewizyjnej
udzieleniu absolutorium członkom zarządu
przyjęciu planu działalności i budżetu kola
opłatach, wymagana § 53 pkt.8 Statutu PZŁ
odstrzałach, wymagana § 53 pkt.10 Statutu PZŁ
wykonywaniu polowań indywidualnych
wykonywaniu polowań zbiorowych
regulaminie obrad walnego zgromadzenia
uchyleniu wcześniejszych uchwał
siedziba i adres koła
 
Osiem pierwszych uchwał może stanowić wzór dla poprawnego przebiegu obrad WZ, w tym dwie uchwały wymagane § 53 pkt.8 i 10 Statutu PZŁ, które powinny być obligatoryjnie przyjęte do dnia 30 czerwca 2006 r., choć mogą one być dowolnie dopasowane do danego koła łowieckiego. Pozostałe uchwały formułują całokształt działalności koła i ich treść może być też modyfikowana. Ewentualne zmiany, wprowadzone do treści powyższych uchwał, nie mogą być sprzeczne ze Statutem PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2006 P&H Limited Sp. z o.o.