strona główna forum dyskusyjne

Nazwa Word PDF
Umowa w wersji

GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIOWA

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW PZŁ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW

NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW

 

(Tekst jednolity)

 

 

zawarta w dniu 4.03.2OO5 roku w Warszawie pomiędzy:

POLSKIM ZWIĄZKIEM ŁOWIECKIM, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35,

(Szczegóły mają charakter poufny i jego treść jest tajemnicą handlową na podstawie §11 ust.2 umowy)

zwanym dalej PZŁ - z jednej strony

 

a

 

"CONCORDIA WIELKOPOLSKA" Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Świętego Michała 43, reprezentowanym przez:

(Szczegóły mają charakter poufny i jego treść jest tajemnicą handlową na podstawie §11 ust.2 umowy)

zwanym dalej CW TUW - ze strony drugiej,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Umowa   niniejsza   ma   charakter   uzupełnienia   i   ujednolicenia   wszelkich dotychczasowych porozumień pomiędzy stronami i je zastępuje.

 

I. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OSOBY PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU

  §1

1. Ubezpieczeniu podlegają wszyscy zarejestrowani członkowie PZŁ (osoby fizyczne); stażyści, osoby biorące udział w nagonkach, przy obsłudze polowań oraz wykonujące czynności z zakresu gospodarki łowieckiej zlecone przez władze lub organy PZŁ bądź kół łowieckich.

Osoby te występują w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia jako Ubezpieczeni. PZŁ jest Ubezpieczającym.

 

2. W razie wypadku podstawę do stwierdzenia, czy osoba poszkodowana jest objęta ubezpieczeniem, stanowi ważna w dniu wypadku legitymacja członkowska PZŁ, a w odniesieniu do pozostałych osób oświadczenie właściwego koła łowieckiego, kierownika Ośrodka Hodowli Zwierzyny PZŁ lub Zarządu Okręgowego PZL, że osoba poszkodowana uległa wypadkowi podczas polowania lub wykonywania czynności z zakresu gospodarki łowieckiej. Przed każdym polowaniem zbiorowym należy sporządzić listę imienną uczestników polowania. Nie umieszczenie osoby poszkodowanej na liście będzie skutkować brakiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

§2

W TUW obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas:

a)       indywidualnych i zbiorowych polowań i odłowów, odbywających się w miejscach i czasie dozwolonym - zgodnie z przepisami prawa

b)      wykonywania   czynności   z   zakresu   gospodarki   łowieckiej   oraz   czynności zleconych przez władze lub organy PZL lub też koła łowieckiego związanych z udziałem w imprezach, zawodach oraz szkoleniach przez nic organizowanych.

c)       zebrań i odpraw, związanych z czynnościami, o których mowa w pkt a-b

d)      drogi z miejsca zamieszkania do obwodów łowieckich i w drodze powrotnej z
tych  miejsc do  miejsca  zamieszkania pod warunkiem, ze droga do obwodu
łowieckiego odbywała się w celach o których mowa w pkt a-c,

c) drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności zleconych przez władze lub organy PZL bądź kół łowieckich, związanych z pełnieniem czynności statutowych i w drodze powrotnej z tych miejsc do miejsca zamieszkania.

§3       

1. W sprawach dotyczących ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, nieuregulowanych w treści niniejszej umowy, mają zastosowanie ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w CW TUW w dniu zawierania umowy ubezpieczenia na dany okres, z tym, że ubezpieczenie rozszerzone jest o ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

2. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w ubezpieczeniu grupowym, sprzeczne z zapisami niniejszej umowy bądź aneksów do umowy, nie obowiązują i zostają zastąpione przez odpowiednie zapisy niniejszej umowy bądź aneksów do umowy. Uchylone zostają również wszystkie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące ustania stosunku ubezpieczenia. Kwestie związane z ustaniem stosunku ubezpieczenia są regulowane wyłącznie przez niniejszą umowę, aneksy do umowy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§4

1.      Przedmiotem ubezpieczenia jest:

a)    odpowiedzialność cywilna PZŁ

b)   odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych), stażystów, osób
biorących    udział   w   nagonce,    przy   obsłudze   polowań   i   czynnościach
wykonywanych z zakresu gospodarki łowieckiej zleconych przez władze lub
organy PZŁ lub też kół łowieckich -- za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami związanymi z gospodarką łowiecką oraz polowaniami

c)    odpowiedzialność cywilna członków PZŁ (osób fizycznych) z tytułu posiadania przez nich myśliwskiej broni palnej i psów do polowania, od chwili wyjścia z miejsca zamieszkania na polowanie lub odłowy odbywające się w miejscu i czasie dozwolonym, do momentu powrotu z tych miejsc do miejsca zamieszkania, a dotycząca obowiązku naprawiania szkód wyrządzonych osobom trzecim - w tym osób wymienionych w pkt b) - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.      Osoby wymienione w ust. 1 występują w ramach niniejszej umowy jako Ubezpieczeni. PZŁ jest ponadto Ubezpieczającym.

3.      CW TUW nic odpowiada za szkody:

a)       w uprawach i płodach rolnych, wyrządzone podczas wykonywania polowania
przez członków PZŁ oraz osoby biorące udział w nagonce lub przy obsłudze
polowania, .

b)      wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych,

c)       polegające na postrzeleniu lub zastrzeleniu psów użytych do polowań,

d)      jeżeli sprawca szkody wyrządził szkodę za pomocą broni, na którą nic posiadał
pozwolenia; wyłączenie to nie dotyczy przypadku gdy sprawca szkody korzystał z broni mu użyczonej i posiadał zezwolenie na broń tego samego rodzaju

e)       powstałe w wyniku winy umyślnej

f)        powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa  -  w odniesieniu do szkód
wyrządzonych przez Ubezpieczone osoby fizyczne, nie będące członkami PZŁ.

 

§5

 

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, w sprawach dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem albo użytkowaniem mienia, obowiązujące w CW TUW w dniu zawierania umowy ubezpieczenia na dany okres.

2. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z
prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem albo użytkowaniem mienia, sprzeczne z zapisami niniejszej umowy bądź aneksów do umowy, nie obowiązują i zostają zastąpione przez odpowiednie zapisy niniejszej umowy bądź aneksów do umowy. Uchylone zostają również wszystkie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące ustania stosunku ubezpieczenia. Kwestie związane z ustaniem stosunku ubezpieczenia są regulowane wyłącznie przez niniejszą umowę, aneksy do umowy oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.        

3. Za osoby trzecie w rozumieniu niniejszej umowy ubezpieczenia rozumie się również poszkodowane osoby fizyczne, będące Ubezpieczonymi w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia.

 

 

III. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

 

§6

 

1.   Strony ustalają, że w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej PZŁ złoży deklarację zawierającą:

a) liczbę osób obejmowanych ubezpieczeniem, nie mniejszą niż 110 000 osób - w roku 2005,  a w latach następnych - nie mniejszą niż w roku poprzednim.

b) kwotę   łącznej    składki   za   ubezpieczenie   następstw   nieszczęśliwych
wypadków i odpowiedzialności cywilnej nie niższej niż określona w ust. 2.

2.      PZŁ zobowiązuje się do zbierania w kolejnych latach składki podstawowej za ubezpieczenia NNW i OC Składka łączna za obydwa ubezpieczenia od jednej osoby będzie wynosić w roku 2005 r. 18,00 PLN (słownie: osiemnaście złotych). Poziom składki za następne lata zostanie ustalony przez strony.

3.      PZŁ jako Ubezpieczający jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty składki na rzecz CW
TUW. CW TUW nie przysługuje uprawnienie do dochodzenia składki bezpośrednio od
Ubezpieczonych.

 

SUMA UBEZPIECZENIA I SUMA GWARANCYJNA

 

§7

 

1.    Strony ustalają, suma ubezpieczenia na jednego ubezpieczonego w ubezpieczeniu następstw
nieszczęśliwych wypadków wynosić będzie w 2005 roku 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych).  Suma  ubezpieczenia  obowiązująca  w kolejnych latach  trwania  umowy zostanie przez strony ustalona.

2.    Strony ustalają, suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej wynosić będzie w 2005 roku 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Suma gwarancyjna obowiązująca w kolejnych latach trwania umowy zostanie przez strony
ustalona.

 

CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

 

§8

1.      Niniejsza umowa obowiązuje na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami ust. 3. CW TUW w ramach niniejszej umowy udziela PZŁ w czasie obowiązywania umowy ochrony ubezpieczeniowej na kolejne następujące po sobie roczne okresy ubezpieczenia. Początkiem każdego okresu ubezpieczenia będzie dzień 1 stycznia, zaś końcowym dniem okresu będzie dzień 31 grudnia. Za każdy okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej należy się CW TUW od PZŁ składka w umówionej wysokości.

2.      Fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową CW TUW potwierdza corocznie polisą wystawioną w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej (okres ubezpieczenia). Termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w danym roku ochrony ubezpieczeniowej określa się każdorazowo na dzień 1 stycznia danego roku, a zakończenia na dzień 31 grudnia danego roku.

3.       Niniejsza umowa rozwiązuje się:   

 a) w przypadku wypowiedzenia umowy przez stronę. Każdej ze stron, niezależnie od innych przewidzianych w umowie lub przepisach prawa możliwości wypowiedzenia umowy bądź odstąpienia od niej, przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwuletniego terminu wypowiedzenia. Umowa rozwiązuje się z końcem roku kalendarzowego (okresu ubezpieczenia), w którym upływa dwuletni okres od dnia wypowiedzenia umowy.

b)     gdy wymieniona w deklaracji złożonej przez PZŁ liczba osób, które mają być objęte
ubezpieczeniem w kolejnym roku bądź też łączna kwota składki za ubezpieczenia będą
niższe niż określone w §6 ust.1 i §6 ust.2 niniejszej umowy. W takim wypadku CW TUW przysługuje    prawo    do    wypowiedzenia    umowy    z    jednoczesnym    pisemnym zawiadomieniem    Ubezpieczającego.    Umowa    rozwiązuje    się    na    koniec roku kalendarzowego (okresu ubezpieczenia) poprzedzającego rok, którego dotyczy deklaracja złożona przez PZŁ.

c)      w przypadku nie opłacenia przez PZŁ pierwszej raty składki i odstąpienia przez CW
TUW od umowy - w momentem pisemnego zawiadomienia Ubezpieczającego przez CU
TUW o odstąpieniu od umowy (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 2)

d)     w przypadku nie opłacenia przez PZŁ drugiej raty składki. W takim wypadku CW TUW
przysługuje     prawo     do     wypowiedzenia    umowy    z    jednoczesnym    pisemnym
zawiadomieniem Ubezpieczającego (zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 3). Umowa
rozwiązuje   się   z   końcem  roku   kalendarzowego   (okresu   ubezpieczenia),   na  który przypadała nieopłacona druga rata składki.

4. W przypadku nie skorzystania przez CW TUW z możliwości odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia, o których mowa w ust. 3 pkt. b, c, d - umowa trwa nadal i ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na kolejne lata kalendarzowe.

 

PŁATNOŚĆ SKŁADKI

§9

1.   (Ustęp ma charakter poufny i jego treść jest tajemnicą handlową na podstawie §11 ust.2 umowy)

2.      Nieuregulowanie przez PZŁ w terminie pierwszej raty składki uprawnia CW TUW - na
podstawie art. 814 §2 KC - do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym za
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Ubezpieczającego oraz do domagania się zapłaty
składki za okres, w którym CW TUW ponosił odpowiedzialność.

3.      Nieuregulowanie przez PZŁ w terminie drugiej raty składki nie powoduje ustania ochrony
ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca danego okresu ubezpieczenia. W takim jednak przypadku CW TUW zachowuje roszczenie do PZŁ o zapłatę zaległej raty
składki.

4.      Obowiązanym do zapłacenia składki jest PZŁ, działający przez Zarząd Główny.

 

OBSŁUGA UBEZPIECZENIA
§10

1.      Obsługa  ubezpieczeń  zawieranych  przez  PZŁ  prowadzona  jest  centralnie.  Polisę   na ubezpieczenie wszystkich osób (z terenu całego kraju) objętych ubezpieczeniem sporządza     Oddział CW TUW - Biuro Handlowe w Warszawie.

2.      Za podstawę obliczania składki przyjmuje się ogólną liczbę członków i stażystów PZŁ według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok ochrony ubezpieczeniowej oraz planowaną w okresie ubezpieczenia liczbę innych osób zatrudnionych w nagonkach, obsłudze polowań i czynnościach z zakresu gospodarki łowieckiej.

3.      W przypadku, gdy liczba osób zadeklarowanych przez PZŁ do ubezpieczenia w ramach
deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 1, będzie niższa niż liczba osób ustalona zgodnie
z postanowieniami ust. 2 PZŁ zobowiązuje się zgłosić dodatkowe osoby do ubezpieczenia
w terminie do dnia 28.02. danego roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej oraz
zapłacić dodatkową składkę adekwatnie do ich liczby, zgodnie z kalendarzem rat zawartym w § 9 ust.1 .  

4.      Wypadki,   jakim   ulegną   osoby   ubezpieczone,   objęte   ochroną   w   ramach   grupowego ubezpieczenia   NNW,    zgłaszają   zarządy    okręgowe    PZŁ    do    terenowych   jednostek organizacyjnych CW TUW właściwych dla miejsca zamieszkania osób poszkodowanych lub bezpośrednio do Oddziału CW TUW w Warszawie ul. Buska 14. W celu umożliwienia PZL spełnienia     tego     obowiązku,    osoby    poszkodowane         zobowiązane    niezwłocznie poinformować PZŁ o zdarzeniu oraz wszelkich okolicznościach mających znaczenie dla ustalenia przyczyn i rozmiarów szkody - w czasie umożliwiającym PZŁ zawiadomienie CW TUW o zdarzeniu w terminie, o którym mowa w ust. 8. Likwidację szkód przeprowadzają pracownicy jednostek organizacyjnych CW TUW. CW TUW zobowiązuje się do dostarczenia PZL niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie zgłoszenia szkody oraz listy adresowej  swoich jednostek organizacyjnych.  Zgłoszenia takiego  może również dokonać bezpośrednio   osoba   poszkodowana.   W   takim   przypadku   poszkodowany   zawiadamia właściwy zarząd terytorialny PZL, iż dokonał samodzielnie zgłoszenia szkody.

5.     Zdarzenia powodujące odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych, objęte ochroną w ramach ubezpieczenia   OC,   zgłaszają  Ubezpieczeni,   będący   sprawcami   szkody   bezpośrednio do terenowych  jednostek  organizacyjnych  CW  TUW  właściwych   dla   miejsca   zamieszkania sprawcy szkody lub bezpośrednio do Oddziału CW TUW w Warszawie ul.  Buska  14. Likwidację szkód przeprowadzają pracownicy jednostek organizacyjnych CW TUW. CW TUW zobowiązuje się do dostarczenia PZŁ niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie   zgłoszenia   szkody   oraz   listy   adresowej   swoich   jednostek   organizacyjnych. Obowiązek zawiadomienia CW TUW o zdarzeniu objętym ochroną w ubezpieczeniu OC uważa się za spełniony również w przypadku zgłoszenia zdarzenia przez PZŁ.

6.     Pozostałe    obowiązki    związane    z    wykonywaniem    umowy    ubezpieczenia    obciążają Ubezpieczonych.  Jednakże   obowiązek  współpracy   z   Ubezpieczycielem  mającej   na  celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru oraz likwidację szkody spoczywa również na Ubezpieczającym jeśli z okoliczności wynika, iż taka współpraca ze    strony    Ubezpieczającego    jest    konieczna   w    celu    prawidłowej    realizacji umowy ubezpieczenia.

7.     PZŁ zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów umożliwiających zgłoszenie szkody oraz listy  adresowej   jednostek  organizacyjnych  CW TUW  osobom  poszkodowanym,  objętym ochroną  w   ramach   grupowego   ubezpieczenia   NNW   bądź   sprawcom   szkody,   objętym ochroną w ramach ubezpieczenia OC.

8.     Termin zgłaszania roszczeń lub zdarzeń ubezpieczeniowych nie może przekroczyć 30 dni od
dnia powstania szkody. Zgłoszenie zdarzeń lub roszczeń po upływie tego terminu może
skutkować   w   odmowie   wypłaty   odszkodowania   w   całości   lub   w   części,   chyba   ze niedopełnienie tego obowiązku me miało wpływu na ustalenie przyczyny albo rozmiaru
szkody.      

9.     PZL zobowiązuje się do umożliwienia osobom Ubezpieczonym zapoznania się z aktualnie
obowiązującymi w CW TUW ogólnymi warunkami ubezpieczeń oraz warunkami szczególnymi   ubezpieczenia.   PZL   udostępni   osobom   Ubezpieczonym   treść   ogólnych warunków ubezpieczeń i warunków szczególnych ubezpieczenia w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi wszystkim Ubezpieczonym.  PZL  będzie  również   przekazywać   Ubezpieczonym informacje na temat programu ubezpieczenia.

10. CW TUW zastrzega sobie prawo weryfikowania danych, o których mowa w ust. 2.

 

OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

§11

1.     Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. W odniesieniu do
stosunków ubezpieczenia rozpoczętych w dniu 01.01.2005r., mają zastosowanie odpowiednie postanowienia mniejszej umowy, począwszy od dnia jej wejścia w życie. Wszelkie kwestie dotyczące ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, a dotyczące okresu przed wejściem w życia niniejszej umowy, regulowane są przez porozumienie pomiędzy stronami z dnia 30 listopada 2001 roku wraz z aneksami. Jednakże zakres odpowiedzialności CW TUW w ubezpieczeniu OC w odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce od dnia 01.01.2005r. regulowany jest przez niniejszą umowę.

2.     Niniejsza umowa, za wyjątkiem postanowień dotyczących sytuacji prawnej ubezpieczonych, ma charakter poufny i jej treść jest tajemnicą handlową stron.

3.     (Ustęp ma charakter poufny i jego treść jest tajemnicą handlową na podstawie §11 ust.2 umowy)

4. Wszelkie oświadczenia pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej  umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim  Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków będzie sprzeczne z prawem lub nieskuteczne albo zostanie uznane za nieważne w postępowaniu sądowym, postanowienie to zostanie zmienione przez Strony w taki sposób, aby zgodnie z prawem uwzględniało pierwotne zamiary Stron. Nieważność lub nieskuteczność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy.

7. Postanowienia niniejszej umowy zostały obustronnie uzgodnione.

8. W zakresie objętym niniejszą umową traci moc porozumienie z dnia 30 listopada 2001 roku pomiędzy stronami wraz z aneksami, które zostaje zastąpione przez niniejszą umowę.

 

 

 

 

 

                   ...............................................                    ................................................

                             CW TUW                                           PZŁ


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.