strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr KOWALEWSKI
Data: 20/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest uprawniony do odwołania się od decyzji Okr. Rzecz. Dysc. do Okr.Sądu Łow. skoro Komisja Rewizyjna złożyła doniesienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia łowieckiego przez łowczego Koła, a rzecznik postępowanie umorzył i pouczył komisję rew. o prawie odwołania się do OSŁ. w terminie 14 dni? W moim przypadku OSŁ odwołanie pozostawił bez rozpatrzenia jako że cytuję: "złożyła je osoba nieuprawniona"

Odpowiedź:
Przede wszystkim proszę się zapoznać z dostępnym w serwisie regulaminem postępowania sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych PZŁ na http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/reg_rzecz_new.html.

Zgodnie z tym dokumentem w przypadku umorzenia postępowania przez rzecznika prawo odwołania się do OSŁ przysługuje:
1) pokrzywdzonemu;
2) obwinionemu;
3) zarządowi macierzystego koła łowieckiego obwinionego,
4) właściwemu zarządowi okręgowemu PZŁ.

Jak widać z powyższego prawo odwołania nie przysługuje komisji rewizyjnej koła i stanowisko OSŁ było prawidłowe. Jeżeli minął już termin 14 dni od otrzymania pisma rzecznika, a więc z możliwości odwołania nie może już skorzystać któraś z w/w stron, to można spróbować wystąpić do OSŁ z wnioskiem o przywrócenie terminu na złożenie odwołania, do którego dołącza się to odwołanie, z powołaniem na stanowisko rzecznika, który wskazał komisji rewizyjnej prawo do złożenia odwołania. Warunkami formalnymi, aby taki wniosek był rozpatrywany jest, aby złożyła go jedna z w/w stron i nie później niż 7 dni od ustania przyczyny powodującej opóźnienie. Sądzę, że w tym przypadku 7 dni liczyłoby się od momentu otrzymania stanowiska ORŁ. Czy OSŁ uwzlędni to odwołanie nie wiem, bo generalna zasada, że nieznajomość prawa nie tłumaczy może przeważyć nad argumentem o błędzie rzecznika. Poza tym należy dobrze przeczytać pismo rzecznika, bo może wcale z niego nie wynikać, że to komisja rewizyjna ma prawo się odwoływać.

W przyszłości we wszystkich sprawach dot. postępowania rzecznika i sądu łowieckiego należy wpierw zapoznać się z powołanym wyżej regulaminem, bo formalne odstępstwa od jego postanowień będą zawsze skutkować nie rozpatrywaniem sprawy merytorycznie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.