strona główna forum dyskusyjne
Pytał: KJ
Data: 07/07/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Proszę o poradę co ma zawierać wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia na piśmie i doręczenie aby był prawidłowo złożony?

Odpowiedź:
Mogę podpowiedzieć, że zgodnie z § 35 regulaminu (http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/prawo/reg_rzecz_new.html), uzasadnienia wymagają postanowienia, od których przysługuje odwołanie i kończące postępowanie oraz orzeczenia i postanowienia wydane w postępowaniu odwoławczym. Orzeczenia wydane przez sąd I instancji uzasadnia się na wniosek strony. Przepis ten nie podaje, w jakim terminie należy złożyć wniosek o sporzadzenie pisemnego uzasadnienia.

Zgodnie z § 55 ust.3, odwołanie wnosi się za pośrednictwem sądu pierwszej instancji w terminie zawitym 14 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia odpisu orzeczenia lub postanowienia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli nie podany jest
termin na złożenie wniosku o uzasadnienie, można z powyższego domniemywać, że można go zgłosić również w ciągu 14 dni, ale ponieważ jednak § 1 ust.2 podpowiada, że w sprawach nieuregulowanych regulaminem można stosować pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego, ja złożyłbym wniosek w ciągu 7 dni od ogłoszenia orzeczenia.

Wniosek nie wymaga specjalnej formy. wystarczy napisać, że wnosi się o sporządzenie pisemnego uzasadnienia w sprawie numer .....

Jeżeli orzeczenie było w dniu 8 lipca, to termin 14 dni upływa dnia 22 lipca. Odwołanie, czy też wniosek o pisemne uzasadnienie wysyła się pocztą poleconą do godz. 24:00 w dniu, w którym upływa termin, a wiec można jeszcze dzisiaj.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.