Gospodarka łowiecka


Koło liczy 111 członków macierzystych i 8 niemacierzystych.
Podstawą gospodarki Koła jest zwierzyna gruba: jeleń ,dzik, sarna w znikomej ilości występuje zwierzyna drobna : lis ,zając, bażant, kaczka, słonka, jarząbek , występują też duże drapieżniki wilk i ryś. Koło uprawia poletka łowieckie i łąki śródleśne oraz utrzymuje pasy zaporowe o łącznej powierzchni blisko 40 ha.
Za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych w każdym sezonie  koło wypłaca  rolnikom kwotę ponad 120 tys. zł. W sezonie organizowanych jest 10 polowań zbiorowych w tym 2 uroczyste (Hubertowskie i Wigilijne).
 
Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 12776 ha. Obwód nr 159pk o powierzchni całkowitej 6320 ha, z czego powierzchnia użytkowa obwodu wynosi 5794 ha, pow. wyłączona stanowi 526 ha Obwód położony jest w granicach administracyjnych trzech gmin; gmina Dubiecko 3196 ha, gmina Bircza 2715 ha i gmina Krzywcza 409 ha. Jest to obwód leśny o lesistości 60 %, gdzie lasy zajmują powierzchnię 3797 ha. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej w tym obwodzie sprawuje Nadleśnictwo Dynów. Obwód nr 168pk o powierzchni całkowitej 6456 ha, z czego powierzchnia użytkowa obwodu wynosi 6142 ha, a pow. wyłączona stanowi 314 ha. obwód położony jest w granicach administracyjnych dwóch gmin; gmina Bircza 5747 ha, gmina Dubiecko 663 ha. Jest to obwód typowo leśny o lesistości 68,3% gdzie lasy zajmują powierzchnię 4409 ha. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej sprawuje Nadleśnictwo Bircza. Za całość gospodarki łowieckiej w Kole odpowiedzialny jest łowczy Stanisław Pajączek i v-ce łowczy Krzysztof Głowacz oraz Waldemar Grzebyk. Koło zatrudniało w minionym sezonie dwóch strażników łowieckich na umowę-zlecenie po jednym na obwód łowiecki. Do wykonania prac związanych z łowieckim zagospodarowaniem obwodów oraz dokarmianiem zwierzyny zatrudniano wykonawców z zewnątrz posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.
W obwodzie łowieckim 159pk wybudowano 1 nową ambonę , zasiano 3,6 ha roślinnością stanowiącą żer dla zwierzyny i zrobiono 5 pasów zaporowych. Zagospodarowano łąki śródleśne, przyleśne 4,7ha.
W obwodzie 168pk wybudowano 1 nową ambonę oraz zasiano 5,2 ha roślinnością stanowiącą żer dla zwierzyny. Zagospodarowano łąki śródleśne, przyleśne 8,3ha.
Na powyższe obwody zakupiono karmę dla zwierzyny:
– 30 ton objętościowej soczystej
– 2 tony treściwej
– 3  tony suchej
 
W okolicach Birczy , Dubiecka i Dynowa,  ze względu na górzysty teren nie ma wielkich monokultur uprawnych zbóż czy kukurydzy , dominują raczej drobne uprawy rolne na własne potrzeby. Wyjątek stanowią doliny nad Sanem gdzie powierzchnie upraw są większe . W te rejony ściąga większość zwierzyny powodując duże szkody w uprawach.  Kwoty odszkodowań wypłacane rolnikom są głównym problemem kół łowieckich a skarb państwa nie partycypuje w tych kosztach . Mimo że łańcuch pokarmowy chronionych przez państwo dużych drapieżników  w 90% stanowi zwierzyna płowa (sarny, jelenie) oraz dziki , właśnie te gatunki zwierząt powodują 100 % szkód. Nie tylko upolowana przez drapieżniki zwierzyna powoduje szkody ale i tzw. stado podstawowe które jest niezbędne do wychowania następnego pokolenia „żywicieli” chronionych drapieżników. Koło Łowieckie Bór w Birczy w sezonie 2019/2020 wypłaciło rolnikom rekordową sumę odszkodowań, ponad 120 000 zł. 
Poniżej statystyka  pozyskania zwierzyny w obu obwodach, wypłacanych szkód, oraz wpływy z polowań komercyjnych za lata 2000-2017
    
Dziki Jelenie Sarny
Wypłacone szkody wpływy z polowań komercyjnych